คำแนะนำในการจัดเตรียมโปสเตอร์

คำแนะนำในการจัดเตรียมโปสเตอร์

 

  1. โปสเตอร์ต้องเป็นในแนวตั้ง ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร X สูง 120 เซนติเมตร
  2. เนื้อหาของโปสเตอร์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ท่าน และคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันทำ  อันเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ของประเทศไทยเป็นหลัก โดยนักวิจัยหลักท่านหนึ่งสามารถจัดโปสเตอร์ได้ไม่เกิน 2 เรื่อง
  3. องค์ประกอบและเนื้อหาของโปสเตอร์ ต้องมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุม
  4. หัวเรื่องต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่องที่ตั้งขึ้นให้ดึงดูดความสนใจ และชวนติดตาม ชื่อคณะผู้วิจัย สถาบันที่สังกัด และ E-mail address
  5. เนื้อหาต้องประกอบด้วย วัตุประสงค์ วิธีการโดยย่อ สรุป/วิเคราะห์ และควรใช้รูปภาพ หรือแผนภาพที่ดึงดูดความสนใจ 
  6. ขนาดตัวอักษรที่ใช้ควรมีความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร หรือขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะห่างจากโปสเตอร์ประมาณ 1 เมตร ประเภทตัวอักษรที่ใช้ควรอ่านง่ายและชัดเจน และเป็นภาษาที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ชวนติดตาม และถ่ายทอดผลงานวิจัยในมุมมองต่างๆ ได้ครบถ้วน
  7. หัวหน้าโครงการ หรือผู้นำเสนองานวิจัยควรอยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายหรือตอบข้อซักถามต่างๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด