อัตราค่าลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 20 ธ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560
ลงทะเบียนปกติ 1 เม.ย 2560 – 25 มิ.ย. 2560
ส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 2560
ขยายเวลารับบทคัดย่อถึงวันที่ 17 เมษายน 2560

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 20 ธ.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 – 25 มิ.ย. 2560
บุคคลทั่วไป 1,600 1,800
นิสิต นักศึกษา 1,200 1,500